Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en bijbehorende kosten

Artikel 8 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer in geval van herroeping

Artikel 10 – De prijs

Artikel 11 – Naleving en aanvullende garantie

Artikel 12 – Levering en uitvoering

Artikel 13 – Doorlopende uitvoeringstransacties: duur, beëindiging en verlenging

Artikel 14 – Betaling

Artikel 15 – Klachtenprocedure

Artikel 16 – Geschillen

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: 

een overeenkomst op grond waarvan de consument producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en de genoemde goederen worden geleverd door de ondernemer of door een derde op basis van een overeenkomst tussen deze derde en de ondernemer; 

Bedenktijd:

de termijn waarbinnen de consument een beroep kan doen op zijn herroepingsrecht; 

Consument:

de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn commerciële, zakelijke, handels- of beroepsactiviteit; 

Dag:

een kalenderdag; 

Permanente prestatieovereenkomst:

een overeenkomst die zich uitstrekt tot de regelmatige levering van goederen en / of digitale inhoud gedurende een specifieke periode; 

Duurzame gegevensdrager:

elke tool – ook e-mail – waarmee de consument of de ondernemer informatie op dezelfde manier kan opslaan op een manier die toekomstige raadpleging en gebruik mogelijk maakt gedurende een periode die in overeenstemming is met het doel waarvoor de informatie is bedoeld, en dat maakt ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk; 

Formulier voor herroeping:

het Europese herroepingsformulier opgenomen in Bijlage I van deze algemene voorwaarden. Schema I hoeft niet beschikbaar te worden gesteld als de consument geen recht heeft op herroeping met betrekking tot zijn bestelling; 

Herroepingsrecht: 

de mogelijkheid van de consument om niet binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 

Ondernemer: 

de natuurlijke of rechtspersoon die op afstand producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten aan consumenten aanbiedt; 

Overeenkomst op afstand:

een overeenkomst die door en tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst , uitsluitend of ook gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand; 

Techniek voor communicatie op afstand:

middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

SweedCBD

Lange Kleiweg 52A

2288GK, Rijswijk

info@sweedcbd.nl

+31 (0)85 773 11 30

btwnummer:

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SweedCBD en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument.

De tekst van deze algemene voorwaarden wordt aan de consument beschikbaar gesteld voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven hoe de algemene voorwaarden bij de ondernemer kunnen worden ingezien en dat deze op verzoek van de consument onverwijld kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden op elektronische wijze aan de consument worden ter beschikking gesteld zodat deze gemakkelijk kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager door de consument. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar langs elektronische weg van de algemene voorwaarden kan worden kennisgenomen en dat deze op verzoek van de consument onverwijld langs elektronische weg of anders kosteloos worden verzonden. Als naast deze algemene voorwaarden ook specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid evenzeer van toepassing en kan de consument in geval van tegenstrijdige voorwaarden altijd gebruik maken van de toepasselijke bepaling die het meest gunstig is naar hem. Er is een Nederlandse en een Engelse versie van deze algemene voorwaarden. In geval van discrepantie tussen beide versies, prevaleert de Nederlandse versie.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbieding een beperkte geldigheid heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de aanbieding vermeld. Het gevolg van het onjuist invullen van de naam- en adresgegevens is voor risico van de consument.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer op afbeeldingen vertrouwt, bieden deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en / of digitale inhoud. Kennelijke fouten of kennelijke fouten in de aanbieding hebben geen bindend effect voor de ondernemer. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn die verbonden zijn aan de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarvoor gestelde voorwaarden.

Als de consument het aanbod elektronisch heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onmiddellijk de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod elektronisch. Zolang de ondernemer de ontvangst van deze aanvaarding niet heeft bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Als de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, neemt de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, neemt de ondernemer de nodige beveiligingsmaatregelen in acht. Binnen de wettelijke parameters kan de ondernemer nagaan of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de verantwoorde sluiting van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van genoemd onderzoek goede reden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, heeft de ondernemer het recht een bestelling of verzoek op een onderbouwde wijze te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Uiterlijk bij levering van het product, de dienst of de digitale inhoud aan de consument, verwijst de ondernemer de consument naar de volgende informatie, hetzij schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, waarvan de informatie ook gedeeltelijk beschikbaar is op en als zodanig toegankelijk is voor de consument, op de website van de ondernemer:

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; de voorwaarden op basis waarvan en hoe de consument een beroep kan doen op zijn herroepingsrecht of een duidelijke indicatie waarom het herroepingsrecht is uitgesloten; de informatie over garanties en bestaande service na verkoop; de prijs inclusief alle belastingen van het product, de dienst of digitale inhoud; in voorkomend geval de kosten van aflevering; en de betaalmethode, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of een open looptijd heeft; als de consument recht heeft op een herroepingsrecht, het herroepingsformulier. In geval van een transactie met voortdurende uitvoering is de bepaling in de vorige paragraaf alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van ten minste 14 dagen ontbinden, zonder opgaaf van redenen. De ondernemer kan de consument om de reden van de intrekking vragen, maar kan de consument niet dwingen zijn reden (en) op te geven. De bedenktijd zoals bedoeld in lid 1 begint op de dag nadat de consument, of een derde, niet zijnde de door de consument vooraf aangewezen vervoerder, het product heeft ontvangen; of als de consument meerdere producten met dezelfde bestelling heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer kan een bestelling van meerdere producten met een andere levertijd weigeren, op voorwaarde dat de ondernemer de consument hier voorafgaand aan het bestelproces duidelijk over heeft geïnformeerd. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag dat de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; in geval van overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en bijbehorende kosten

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd aan de ondernemer door middel van het herroepingsformulier of op een andere ondubbelzinnige manier. De consument kan alleen een beroep doen op zijn herroepingsrecht, op voorwaarde dat de verpakking niet is geopend. De consument zendt het ongebruikte product onverwijld, binnen 14 dagen vanaf de dag na de kennisgeving als bedoeld in lid 1, in de originele verpakking met mogelijk ook geleverde accessoires zonder slijtage of overhandigt het aan (een gemachtigde van) de ondernemer . Dit is niet vereist als de ondernemer heeft aangeboden het product af te halen. De consument heeft de retourtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product retourneert voordat de bedenktijd is verstreken. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft aangegeven dat de consument de genoemde kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten te dragen, hoeft de consument de kosten van de retour niet te dragen. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 8 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd moet de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument is niet aansprakelijk voor een waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet vóór of bij het sluiten van de overeenkomst de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt, welke informatie op de website van de ondernemer wordt vermeld. .

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer in geval van herroeping

Als de kennisgeving van herroeping door de consument elektronisch plaatsvindt, stuurt de ondernemer onmiddellijk na ontvangst van die kennisgeving een ontvangstbevestiging.

De ondernemer vergoedt de consument voor alle betalingen, inclusief mogelijke bezorgkosten die de ondernemer in rekening brengt voor het geretourneerde product, echter onmiddellijk binnen 14 dagen na de dag dat de consument de ondernemer op de hoogte stelt van de herroeping. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product af te halen, kan de ondernemer wachten met terugbetaling tot hij het product heeft ontvangen of totdat de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, afhankelijk van wat eerder is gebeurd.

De ondernemer gebruikt voor de terugbetaling dezelfde betaalmethode als de consument, tenzij de consument akkoord gaat met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere bezorgmethode dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de extra kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en die buiten de controle van de ondernemer liggen tegen variabele prijzen aanbieden. De genoemde bindende kracht van schommelingen en het feit dat mogelijk gespecificeerde prijzen richtprijzen zijn, wordt bij het aanbod aangegeven.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of regels. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit heeft bedongen en: ze zijn het resultaat van wettelijke regelingen of voorzieningen; of b. de consument is bevoegd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11 – Naleving van de overeenkomst en aanvullende garantie

De ondernemer garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de specificaties in het aanbod, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en/of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en/of officiële regels die van toepassing zijn op de datum van het sluiten van de overeenkomst . Indien bepaald, garandeert de ondernemer ook dat het product geschikt is voor ander gebruik dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, diens leverancier, fabrikant of importeur verstrekte aanvullende garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument krachtens de overeenkomst jegens de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer zijn deel van de overeenkomst.

Onder aanvullende garantie wordt verstaan elke verbintenis van de ondernemer, zijn leverancier, importeur of fabrikant waarin hij de consument bepaalde rechten of aanspraken verleent die verder gaan dan waartoe hij wettelijk verplicht is, in het geval dat hij zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 12 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij het uitvoeren van bestellingen van producten en bij het beoordelen van aanvragen voor het verlenen van diensten. Het adres dat de consument aan de ondernemer heeft meegedeeld, wordt gekwalificeerd als de plaats van levering.

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 van deze algemene voorwaarden, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is bedongen. Als de levering vertraging ondervindt of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. In voorkomende gevallen heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en een eventuele schadevergoeding te vorderen.

Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument heeft betaald onverwijld terugbetalen. Het risico van beschadiging en / of verlies van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer medegedeelde vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 13 – Doorlopende uitvoeringstransacties: duur, beëindiging en verlenging

Beëindiging:

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, met ingang van het einde van de bepaalde duur, te allen tijde opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De consument kan de overeenkomsten altijd beëindigen zoals bedoeld in de vorige leden: en niet beperkt tot opzegging op een bepaald tijdstip of gedurende een bepaalde periode; tenminste op dezelfde manier als het door hem werd geconcludeerd; met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Vernieuwing:

Een overeenkomst die is gesloten voor een bepaalde duur en die zich uitstrekt tot de reguliere levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, kan niet automatisch of voor een bepaalde duur worden verlengd.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, kan alleen automatisch worden verlengd voor een onbepaalde duur indien de consument altijd kan opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste één maand. Termijn:

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, kan de consument de overeenkomst na een jaar altijd opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij de beginselen van redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de bedongen termijn verzetten.

Artikel 14 – Betaling

Voor zover niet anders bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, moeten de door de consument verschuldigde bedragen worden betaald binnen 14 dagen na het begin van de bedenktijd of, bij gebreke van een bedenktijd, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst . In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, begint deze periode op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. De consument is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. Als de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting (en) voldoet, is hij, nadat hem door de ondernemer is gewezen op te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft verleend om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Betalingsverplichtingen zijn, nadat de betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de genoemde periode van 14 dagen, de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag verschuldigd en de ondernemer is bevoegd de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Genoemde incassokosten bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00; 10% op de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% op de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 40,00. De ondernemer kan ten gunste van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15 – Klachtenprocedure

In geval van klachten moet de consument zich eerst tot de ondernemer wenden. De ondernemer beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de consument de tekortkomingen heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een uitgebreider antwoord kan verwachten.

Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de regels voor geschillenbeslechting. Een klacht schort de verplichtingen van de consument niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. Als de ondernemer een klacht gegrond acht, zal de ondernemer naar eigen goeddunken de geleverde goederen kosteloos vervangen of terugbetalen.

Artikel 16 – Geschillen

Nederlands recht is uitsluitend van toepassing op overeenkomsten tussen en tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Bepalingen in aanvulling op of in afwijking van deze algemene voorwaarden kunnen niet ten nadele van de consument zijn en moeten zodanig schriftelijk worden vastgelegd dat zij door de consument op een toegankelijke manier op een duurzame gegevensdrager kunnen worden opgeslagen.